Kuri Nyakwubahwa Umukuru w’igihugu

Ndabaramukije.

Ndi n’iteka nta ngere ryo kubandikira kano kabaruwa, ntangura ndabakeza ku gashimwe ABETO muheruka gushikirizwa kabashimira ibikorwa mumaze gukora mu guharanira amahoro n’umutekano. Maze baze babongere!
Mu minsi iheze hari umugenzi twaganiriye, anyiganira ingene ubu abantu basigaye bafata ingendo zigana hagati mu gihugu amasaha ayariyo yose yo ku murango no mw’ijoro kubera umutekano ari wose, nanje nti iyo ni intambwe ishimishije cane yo gushimira Imana, namwe umwe mu bo yakoreyemwo kugira igarukane amahoro mu gihugu c’Uburundi mugashimirwa.

Ubwa kabiri, nari nifuza kubashimira ingene mwiyegereza abanyagihugu mukabasanga ku kivi, mukabahanura, mukabavugisha mu rurimi bumva. Ntawoharira ko muri Umukuru w’Igihugu wa mbere yiyegereza abanyagihugu nk’uko mubikora, ivyo navyo bigashimangira intwaro rusangi, bigatanga n’ingoga zo kwumva ko igihugu ari ica twese kandi dukwiye kwitaho ubuzima bwaco.

Ubugira gatatu, nashaka gushima intambwe igihugu cacu kigezeko mu vyerekeye uburengazira bwo gushikiriza ivyiyumviro. Uburundi buri mu bihugu bike muri Afrika aho umunyagihugu asanzwe ashobora kwisanzura akavuga atabwoba ico yiyumvira ku buzima bw’igihugu no ku ntwaro; naho rimwe na rimwe gahora gacamwo abantu bamwebamwe bakazira ivyiyumviro vyabo eka n’ibikorwa vyabo bigamije gushira mu muco amabanga ashobora kugirira ingaruka mbi ubuzima bw’igihugu, bw’abenegihugu, n’ubw’ingenzi zigendera Uburundi. Ukwo kwishira n’ukwizana mu guserura ivyiyumviro nikwo kwanteye ingoga zo kwandika rino baruwa.

Nyakwubahwa Mukuru w’Igihugu,

Igitumye ndabandikira uno munsi si ikindi; cerekeye amatora twimirije.
Ntimugire ngo ngira ngire nk’abandi ndababwire ico ibwirizwa nshingiro n’amasezerano ya Arusha bivuga ku vyerekeye ibiringo vyo gutwara; eka. Abarundi barayamaze ngo uwufise umutwe muto awurinda uruguma. Kumenya ico ingingo iyi canke iriya isigura birandengeye, abahinga bashobora kandi bajejwe kuvuga icokorwa neza kundusha ni benshi, barazobikora! Kandi nta nkeka ko na mwebwe, twisunze ubwenge n’ubwira mwamanye kuva kera nk’uko mwabishingiye intahe, muzi ico amategeko avuga.

Nyakwubahwa, maze iminsi myinshi niyumvira ingene ingaruka ukutumvikana ku biringo vyo gutwara igihugu bishobora kugira ku gikorwa canyu co kuturongora, muhisemwo kwitoza ubugira gatatu canke muhisemwo kubireka. Abarundi barayamaze ngo “imitwe ikora ikoranye”, none nagira ndabaterere ico umutwe wanje wiyumviriye, hari n’aho mwosanga kibafashije guhitamwo neza ingingo mwofata mu vyerekeye kwitoza canke kutitoza.

Jewe nariyumviriye nsanga kwitoza ni kimwe, gutorwa ni ikindi. Nihweje ingene hari abantu benshi bahagurutse kubabuza kwitoza ubugira gatatu, harimwo n’abo mwahora mukorana, ndibaza ko hamwe mwokwitoza, amatora akaba, mwebwe n’umugambwe muhurikiyemwo mutoronka amajwi angana nk’ayo mwaronse muri iyo myaka iheze.

Bishitse naho mugatorwa, gutwara iki gihugu sinibaza ko vyoborohera. Muti kubera iki? Baca umugani mu Kirundi ngo “nta wusomera induru ivuga”. Mbega bamwe batanashaka ko mwitoza mwobatwarana gute, na canecane bashoboye kuronka ibibanza vyinshi muri Leta no mu manama nshingamateka na nkenguzamateka? Ivyo gutwara ntavyo nzi, ariko ntawuyobewe ko kuyobora ahatari umwumvikano bitoroshe.

Ntababeshe, nihweje ingene ikibazo c’ibiringo vyo kuyobora cahagurukiwe, ndafise amakenga ko n’amatora atoba hamwe mwohitamwo kwitoza. Hashobora kwaduka akaguma mu gihugu, umutekano ugahungabana, ya mahoro mumaze imyaka cumi musanura agahungabana; umwanya n’inguvu bikaja mu gukingira umutekano, ha kuja mu migambi yo guteza imbere igihugu. Na za mfashanyo twahora turonka ziva hanze tukabona zigabanuka canke zihera kubera umutekano muke woba urangwa mu gihugu, na rirya bamwe mubadufasha badashigikiye ko muronka ikindi kiringo co gutwara. Igihugu kikaba mu ruhagarara, mu bukene, ya ntwaro rusangi ibereye mwarwanira tukaba turayizeye.

Nyakwubahwa,

Nta wohakana uruhara runini mwagize mu kugarukana amahoro n’umutekano, mu gutsimbataza intwaro rusangi, no muguharanira uburenganzira bwo guserura ivyiyumviro. Nivyo nshingiro y’iterambere rirama.
Ariko, twihweje ibikorwa vy’iterambere vyaranguwe mu gihugu muri ino myaka cumi mumaze mukirongora, canke tukaraba aho mugejeje kurangura imigambi mwatwemereye muriko muritoza mu myaka iheze, sinobabesha, nta wopfa kubongera iyindi myaka itanu atibajije ibibazo, n’aho amategeko yoba abemerera ikindi kiringo. Erega Nyakwubahwa, kurongora igihugu ntibisaba ko amategeko avyemera gusa; biranasaba umuntu abishoboye. None ga Nyakwubahwa ko muri 2005 mwitoje muvuga ko muzokwubakisha ingomero z’umuyagankuba (mbe mwatemereye zingahe?) inyuma y’imyaka cumi ntihabe na rumwe rwubatswe, ariko igiciro c’umuyagankuba kikaba caraduze incuro ziteye n’isoni kuvuga, mwishize mu kibanza canje, mwumva mwokwiha ijwi muri ano matora twimirije?

Murantunga nyakugira Imana, singomvye kuvuga ko kurongora mutabishoboye. Haba namba! Nk’uko nabivuze kandi nza kubisubiramwo, mwaraturongoye neza mu nzira y’amahoro n’umutekano. Ni na ryo ragi ryiza ntibagiranwa mwoba mudusigiye hamwe mwohitamwo kubisira ikibanza uwundi wo kutuyobora mu nzira y’iterambere!

Hamwe mutokwitoza ga Nyakwubahwa, muzoba muhaye akaryo Uburundi, Afrika, eka n’isi kubibukira ibikorwa vyiza mwoba mwarakoze, mube rurangiranwa mu mateka nk’Umukuru w’Igihugu wa mbere yitorewe n’abanyagihugu yashoboye guheza ibiringo vyiwe vyose mu mahoro no mu mutekano.
Kanatsinda, muzoba mukize kwirukanwa ku butegetsi, muhavanywe n’imigumuko ya bamwe badashaka kubona mutwara ikindi kiringo, canke no kutaronka amajwi akwiye mu matora (navyo birashoboka). Muzoba mugiye mu mahoro no mw’iteka!
Hamwe duhora turungika inteko gisirikare zo gufasha mu bikorwa vyo kugarukana amahoro mubindi bihugu, bazosigara badutumako kubigisha ingene babungabunga amahoro n’umutekano birama! Igihugu kizoterwa iteka, namwe mudasigaye inyuma nk’umwe mu bagishikanye ku ntambwe kigezeko!

Naho hari vyinshi bigikenewe gukorwa, imigambi n’ibikorwa vyiza mwatanguje mu gihugu bizokwibukwa: kwiga ku buntu, kuvyara no kuvugwa ku buntu, ibikorwa rusangi, guteza imbere uburimyi n’ubworozi, guteza imbere inkino, amahinguriro yagiye arubakwa hirya no hino mu gihugu, amabarabara yubatswe, imitahe yavuye hirya no hino iza gutanguza imigambi y’iterambere, ubushimwe igihugu caronse hirya no hino kubera kuba akarorero mu bisata bitandukanye, ukwishira n’ ukwizana kw’ibinyamakuru, kw’abatavuga rumwe na Leta, kw’abaserukira amashirahamwe adaharanira inyungu za politike; imigambi yose iharanira gusubiza hamwe kw’abarundi nk’umurwi wo gutatura amatati y’amatongo n’ayandi matungo CNTB, umurwi ujejwe ukuri n’ukurekuriranira CVR… n’ibindi bikorwa vyose bizoharurwa ko vyatangujwe muri iyi myaka icumi iheze murongoye Uburundi.

Nyakwubahwa,

Naho atawoja arishinga ibihuha, turumva amakuru menshi hirya no hino agerageza guha insiguro igituma ata kiravugwa ku kwitoza yanyu.
Turumva ngo hari akarwi k’abantu babosha kwitoza uwu mwaka mwe mutabishaka; ariko jewe ku giti canje ndizera neza ko ata muntu yokwosha Umukuru w’Igihugu gufata ingingo zitabereye atamwemereye. Ndizera kandi ko umuntu amaze gutahura ingene ibintu bigenda kw’isi azi ko inzira ya mbere yo kudakurikiranwa n’ivyaha vyo muri kahise ari iy’umwumvikano; aho hakaba harimwo kurekura ubutegetsi mu mahoro. Uburorero ni bwinshi bw’abantu bakoze amabi bagitwara, ariko uno munsi ataco binona kubera babishije abandi mu mahoro no mu mutekano. Mbe hoho, ni inde yokwubahuka gukurikirana umuntu yagize uruhara nk’urwo mwagize mu gutsimbataza amahoro n’umutekano mu Burundi, n’ingene twari tubinyotewe? Burya Abarundi turagira imbabazi ningoga iyo duhuye n’abatworohereza…
Ni inde yokwibaza ko intwaro y’umukazo ikingira inyungu za bamwebamwe abandi benshi bababaye yoba ikimara kabiri muri ino myaka? Uburorero ni bwinshi kw’isi bwerekana ko inyungu z’intwaro idafatiye ku kwumvikana ari iz’umwanya muto cane. Eka namwe kugira mushike aho mugeze ubu ni kubera mwari mwahagurutse kurwanya intwaro zari zifatiye ku macakubiri.

Nyakwubahwa Mukuru w’Igihugu,

Ngira ndangize runo rwandiko rwanje ndabasaba nshimitse ko mwokwihweza neza ingaruka zose (kuri kazoza kanyu, n’ak’ikigihugu) zo gufata ingingo iyi canke iriya mu vyerekeye aya matora twimirije; ariko canecane, nagira ndabasabe kuvuga aho muhagaze mu maguru masha, ku neza y’igihugu.
Ndatahura ko kutabivuga, canke kurindira gushika ku munota wa nyuma ashobora kuba ari umukino wa politike uharuye, ariko ndiyumvira ko igikenewe kurusha ibindi ari guhumuriza abenegihugu muri bino bihe twumva amakuru n’ibihuha vyinshi bihushanye… Na kare bavuga ngo “ha kwicara ku mutogoto w’inkono wokwicara kw’ijambo rya nyene yo”.

Ndabaramukije amahoro y’Imana, mu banyu no mu vyanyu vyose!

Advertisements

One thought on “Kuri Nyakwubahwa Umukuru w’igihugu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s